บริการของเรา

บริการของเรา

  • ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการใหม่ และ SMEs ในการนำซอฟต์แวร์ และ IT มาใช้ในกิจการ
  • ให้การอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์
  • ให้การสนับสนุน(Support) ซอฟต์แวร์ ทั้งทางด้านพัฒนา และการนำไปใช้
  • จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ และบริการหลังการขาย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์