Story On Soft Co., Ltd.

Story On Soft Co., Ltd.

บริษัท ออนซอฟต์ จำกัด เกิดจากแนวคิดแห่ง "การให้" ของคนกลุ่มหนึ่ง เราต้องการเห็น On Soft เติบโตบนหลักการ ร่วมแรงและแบ่งปัน เป็น Sharing Ecomomy อย่างแท้จริง พวกเราคงมีความสุขมากมาย ถ้าสังคมได้ เราก็ได้ด้วย สิ่งที่ On soft ทำ เราจะมุ่งเน้นการสรรหาเทคโนโลยี่ด้าน IT และซอฟต์แวร์ดีๆ มี คุณภาพ เพื่อน ามาให้บริการกับ SMEs และผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ SMEs เติมโตได้อย่างยั่งยืน

จากโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมสู่การดำาเนินธุรกิจด้วยคำว่า "ให้" เพื่อช่วยให้สังคมมีการเจริญเติบโต โดย ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ให้มีช่องทางกระจายสินค้า บริหารการเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการเปิด ช่องทางให้ SMEs ได้เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน Enterprise Software โดยการให้ใช้ฟรี 2 ปี หรือจนกว่าตั้งตัวได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการลงทุนของ SMEs ในระยะเริ่มต้นดำาเนินธุรกิจ

จากเจตนารมณ์ในการก่อกำเนิด On Soft
คือการร่วมแรงและแบ่งปัน On Soft จะนำมาสู่การ "เปลี่ยนแปลง"

จาก การค้าที่มุ่งสู่กำไรสูงสุด สู่ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
จาก การสังคมตัวใครตัวมัน สู่ การร่วมแรงและแบ่งปัน
จาก การหารายได้ให้เจ้าของ สู่ สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จาก เกษตรเคมี สู่ เกษตรอินทรีย์
จาก การท่องเที่ยวแบบเดิมๆ สู่ การท่องเที่ยววิถีไทย
จาก กระจุกตัวของรายได้ สู่ การกระจายรายได้ให้คนขาดโอกาส
จาก การเดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อหางาน สู่ การทำงานในบ้านเกิด
จาก ความแออัดในเมืองหลวง สู่ การกระจายความเจริญ
จาก ชุมชนอ่อนแอ สู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมายที่พวกเราจะเดินไปด้วยกัน

กรรมการบริหาร บริษัท ออนซอฟต์ จำกัด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์